Facebook
Twitter
YouTube

Razpis EK 2013 s področja preventive in pripravljenosti (27. 2. 2013)

Informacija o javnem razpisu Evropske komisije s področja preventive in pripravljenosti na nesreče (področje civilne zaščite) ter onesnaženosti morja.

Objava razpisa: 13. februar 2013
Naziv razpisa: Javni razpis EK s področja preventive in pripravljenosti s področja civilne zaščite
Razpisuje: Evropska komisija – Generalni direktorat za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO)
Trajanje: 2013 – 2014
Vrednost: 4.200.000 EUR: 2.100.000 EUR(75% sofinanciranje Evropske komisije) za preventivo in prav toliko za pripravljenost; najvišje sofinanciranje EK za posamezen projekt znaša  500.000 EUR
Rok za prijavo: 12. april 2013
Objava (ne)izbranih projektov: konec julija 2013
Objava izbranega ponudnika projekta in podpis pogodbe: september/oktober 2013
Začetek projekta: december 2013
Razpis obsega dva ločena dela/področji, in sicer:
-         projekte s področja preventive in
-         projekte s področja pripravljenosti.
Predlogi projektov se lahko predložijo za en ali več spodnjih namenov.
 
Namen razpisa za projekte iz naslova preventive vključuje naslednje aktivnosti:
-         Cilj 1: Izboljšanje baze znanja in podatkov o nesrečah in njihovem vplivu, vključno z ukrepi za oceno stroškov in koristi ukrepov za preprečevanje tveganj
-         Cilj 2: Dejavnosti razvoja ocen tveganj, identifikacije nevarnosti in modelov tveganj, vključno z ukrepi, ki so povezani z razvojem načrtov za obvladovanje tveganj;
-         Cilj 3: Ukrepi za razvoj inovativnih rešitev za financiranje preprečevanja nesreč.
-         Cilj 4: Dejavnosti, katerih cilj je okrepiti povezave med preprečevanjem nesreč in trajnostnim razvojem (ekosistemski pristop, upravljanje z gozdovi in vodo)
 
Namen razpisa za projekte iz naslova pripravljenosti je:
-         Cilj 1: Ukrepi, namenjeni čezmejnemu sodelovanju na področju civilne zaščite in onesnaževanja morja, vključno z regionalnim sodelovanjem na področju pripravljenosti pri neposrednem odzivu na naravne in druge nesreče in s tem zmanjševanje škodljivih posledic naravnih in drugih nesreč, vključno z RKBJ dogodki.
-         Cilj 2: Ukrepi, namenjeni povečanju operativnega sodelovanja v okviru mehanizma civilne zaščite, in ki omogočajo udeleženim državam, da razvijejo, usposobijo in registrirajo večnacionalne module CZ; Namen je ustanoviti večnacionalne module, ki se jih lahko pošlje na intervencijo. O oblikovanju in kasnejši registraciji modula v CECIS se mora strinjati odgovorna državna inštitucija pristojna za civilno zaščito;
-         Cilj 3: Ukrepi, namenjeni povečanju pripravljenosti v mehanizmu sodelujočih držav pri sprejemanju pomoči ob nesrečah;
-         Cilj 4: Ukrepi, katerih cilj je razvoj in izvajanje boljšega pristopa k zbiranju podatkov in informacijskih zbirk z intervencij EU mehanizma, državnih vaj, ki obsegajo vse faze intervencije.  

Sodelovanje partnerjev v projektu:
V projektih s področja preventive morajo sodelovati partnerji iz vsaj treh držav, sodelujočih v okviru mehanizma CZ. V projektih za pripravljenost pa iz dveh držav sodelujočih v okviru mehanizma CZ. Iz tretjih držav so lahko na posamezne aktivnosti vabljeni strokovnjaki, za katere je stroške možno kriti iz sredstev projekta, če je bilo to navedeno že pri prijavi in odobrtivi projekta.
Obveščenost pristojne nacionalne inštitucije: O prijavi projekta mora biti obveščena odgovorna nacionalna ustanova za civilno zaščito v DČ EU, ki mora potrditi, da je bila obveščena. To ne velja za mednarodne organizacije (kot so agencije OZN, ICRC, IFRC in njene članice).
 
Evropska dodana vrednost: Predlog projekta mora jasno izražati dopolnjevati že izvedena prizadevanja držav članic EU s posameznega področja in dodano vrednost na evropski ravni. Projekt ne sme vsebovati ukrepov, ki so bili ali bodo vključeni v druge posebne razpise kot so npr. tečaji v okvirih mehnaizma, prikazne vaje in izmenjava strokovnjakov ali pripravljalne dejavnosti (pilotski projekti).
 
Posamezen projekt je možno prijaviti samo na enem od obeh področij.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE