Facebook
Twitter
YouTube

Ekipe prve pomoči CZ in RK 85-odstotno oskrbele poškodovance (15. 12. 2011)

V letu 2011 sta Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Rdeči križ Slovenije organizirala 13 regijskih in državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči. Regijskih preverjanj se je udeležilo 126 ekip z več kot 1.500 člani, na državnem preverjanju pa je sodelovalo 13 ekip s 120 člani. Strokovna analiza državnega preverjanja je pokazala, da je povprečna statistična ocena usposobljenosti ekip prav dobro, kar pomeni, da so ekipe 85-odstotno oskrbele poškodovance. Ekipe so se najbolje izkazale na primer pri oživljanju ponesrečenih, najslabše pa tam, kjer je bilo treba oskrbeti več ponesrečenih hkrati. Pri usposabljanju ekip prve pomoči bo zato v prihodnje več pozornosti namenjene reševanju v zahtevnejših okoliščinah in psihološki podpori poškodovanim, kar je težnja tudi v Evropi.

Ekipe prve pomoči, ki sodelujejo na regijskih in državnem tekmovanju, so laične ekipe prve pomoči ter so za sistem zaščite in reševanja zelo pomembne. Ob naravnih in drugih nesrečah je hitra in strokovna prva pomoč večjega števila izurjenih in opremljenih laičnih ekip prve pomoči odločilnega pomena za preživetje oziroma zdravljenje ponesrečenih, kljub temu da imamo v Sloveniji dobro organizirano in profesionalno nujno medicinsko pomoč.
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter glavni odbor Rdečega križa Slovenije vsako leto organizirata regijska in državno tekmovanje laičnih ekip prve pomoči. Namen prireditev je, da se tudi tako vzpodbudi občine in podjetja, da ustanavljajo ekipe, jih kadrovsko dopolnjujejo, opremljajo in usposabljajo člane. Prav tako je namen prireditev opozoriti splošno javnost, kako pomembno je znanje prve pomoči in da je to znanje treba tudi obnavljati.
V letu 2011 je bilo 13 regijskih preverjanj usposobljenosti ekip prve pomoči, udeležilo se jih je 126 ekip z več kot 1.500 posamezniki. Največ, kar 19 ekip je sodelovalo v Murski Soboti. Ekipe, ki se najbolje odrežejo na regijskih preverjanjih, se pomerijo še na državnem preverjanju znanja iz prve pomoči, ki je vsako leto v drugi regiji; letos je bilo v Posavju, v Brežicah, kjer je sodelovalo 13 slovenskih in gostujoča ekipa Rdečega križa Srbije iz Beograda. Na državnem preverjanju je bila najbolje uvrščena ekipa Prostovoljnega gasilskega društva Materija in bo prihodnje leto predstavljala Slovenijo na evropskem festivalu prve pomoči First aid convention in Europe, FACE, na Irskem.
Na državnem preverjanju usposobljenosti prve pomoči v Brežicah so reševalne ekipe na sedmih lokacijah v središču mesta, na tako imenovanih deloviščih, oskrbovale ponesrečence v različnih nesrečah. Znanje, izurjenost in skladnost delovanja so ocenjevalci preverjali na naslednjih področjih reševanja: na delovišču 1 nudenje prve pomoči štirim ljudem s posebnimi potrebami, na delovišču 2 pomoč trem poškodovanim v delovni nesreči, na delovišču 3 oskrbo sedmih ljudi, poškodovanih ob potresu, na delovišču 4 oskrbo treh poškodovanih v prometni nesreči, na delovišču 5 oskrbo štirih opitih in pretepenih v mladinskem centru, na delovišču 6 oskrbo štirih oseb, prizadetih zaradi eksplozije in požara, ter na delovišču 7 ukvarjanje s štirimi ljudmi pogrešanimi ljudmi. Delo reševalnih ekip na deloviščih je ocenjevalo 38 ocenjevalcev. Ocenjevalna komisija je ocenila usposobljenost članov ekip Rdečega križa in pripadnikov Civilne zaščite ter prostovoljnih organizacij, pripravila pa je tudi analizo strokovnega dela ekip.

Državno preverjanje usposobljenosti prve pomoči (video)

Več v prilogi: Analiza 17. državnega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije

Statistično povprečna ocena vseh ekip, ki so sodelovale na preverjanju, je prav dobro, kar pomeni, da so ekipe na 7 deloviščih 85-odstotno oskrbele ponesrečence. Če primerjamo posamezna delovišča, je bil najnižji odstotek dosežen na delovišču, kjer so morali reševalci oskrbeti največje število ponesrečenih, na delovišču evakuacije iz bolnišnice zaradi potresa je bila oskrba 75,6-odstotna. Najvišja oskrba, to je 93,1-odstotna, je bila na delovišču nudenja prve pomoči ljudem s posebnimi potrebami. Tudi vodje ekip (vodenje se ocenjuje posebej) so dobili najnižje ocene na delovni točki potres, kjer je šlo za množično nesrečo.
Glede na vrsto poškodb so se ekipe najbolje izkazale pri nudenju prve pomoči osebi, ki je zaradi akutnega alkoholnega opoja izgubila zavest, ocenjena je bila 97,2-odstotna oskrba, in pri postopkih oživljanja, kjer je bila oskrba 97-odstotna. Najslabše so se ekipe izkazale pri oskrbi zloma leve nadlahti (45,6-odstotno) in pri reševanju psihotravmatiziranosti osebe (68,1-odstotno). Mag. Damjan Slabe, ki je predstavil analizo strokovnega dela ekip, je opozoril, da so reševalci v primerih bolj zapletenega reševanja padli v past in pozabili na lastno varnost – spregledali so na primer možnost udara električnega toka. Skrbi za varnost reševalcev in psihološki podpori poškodovancem bo pri usposabljanju ekip prve pomoči v prihodnje namenjena večja pozornost. Prav tako bo večja pozornost namenjena tudi prepoznavanju in oskrbovanju psihotravmatiziranosti poškodovanih v nesrečah, čemur tudi v večini držav Evropske unije namenjajo vse več pozornosti.

Več v prilogi: Povzetek analize strokovnega dela ekip

Poudariti je treba, da si je regijska in državno preverjane usposobljenosti ekip prve pomoči ogledalo veliko ljudi. Preverjanja so bila organizirana v središčih mest, tako da so postopke reševanja lahko videli vsi, ki jih je to zanimalo. Na različne načine, odvisno od želja in možnosti vzgojnih in izobraževalnih ustanov, so bili organizirano vključeni tudi mladina ter otroci različnih starosti iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol.
Poleg preverjanj so bile na teh prireditvah na ogled tudi predstavitve različnih reševalnih služb – jamarjev, gorskih reševalcev, kinologov, gasilcev, tabornikov, skavtov, potapljačev, radioamaterjev ter mnogih drugih, ki so del sistema zaščite in reševanja.

Več v prilogi: Vključenost šol na državnem preverjanju ekip prve pomoči

Foto in video: Jakob Oražem, URSZR 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE