Facebook
Twitter
YouTube

V Cerknem je zasedala delovna skupina PLANALP (17. 11. 2010)

V Cerknem je 11. in 12. novembra potekal sestanek delovne skupine Platforma za naravne nesreče PLANALP, ki je bila ustanovljena v okviru Alpske konvencije na VII. alpski konferenci novembra 2004 z namenom priprave skupne strategije ter priporočil za varstvo pred naravnimi nesrečami v alpskem prostoru. Na X. Alpski konferenci leta 2009 je platforma PLANALP k štirim prednostnim točkam (preostalo tveganje, podnebne spremembe, dialog o tveganju, prostorsko načrtovanje) predložila konkretna priporočila z obrazložitvami stališč platforme ter posebna priporočila za ukrepanje na lokalni ravni. Konferenca je v sklepu pozvala vse države pogodbenice, naj oba sklopa priporočil uresničijo v praksi. Priporočila platforme so javno dostopna na spletni strani Alpske konvencije. V priporočilih je uvodoma kot skupni cilj izpostavljena ugotovitev, da je varnost temeljni pogoj za trajnostni razvoj alpskega prostora, zato bi morali zagotoviti enako varnost za vse, ki živijo na območju alpskega prostora.

V sklopu omenjenih priporočil je v Sloveniji novembra 2010 izšla tudi zloženka "Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji". Njeno osnovno sporočilo je celovito preventivno upravljanje s tveganji pred naravnimi nesrečami. To v praksi pomeni, da je treba izkoristiti in med sabo uskladiti vse možnosti. ki so na voljo za preprečitev ali omilitev potencialne naravne nesreče. Izdajatelj zgibanke je Ministrstvo za okolje in prostor RS v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje in Platformo za naravne nesreče - PLANALP. Izšla je v nakladi 3000 izvodov, dostopna pa je tudi na spletnih straneh MOP-a. Sestanek je organiziral MOP skupaj z vodstvom PLANALP iz Švice, ki trenutno predseduje Platformi in URSZR, ki je kontaktna točka za PLANALP v Sloveniji.
Na srečanju so se strokovnjaki s področja upravljanja z naravnimi nesrečam v alpskih državah in Evropske komisije dogovorili, da bo njihovo prihodnje delo usmerjeno v pripravo skupnih priporočil za obravnavo tematike varstva pred naravnimi nesrečami znotraj različnih krovnih in sektorskih strategij prilagajanj na podnebne spremembe.
Drugi dan je bila v soorganizaciji PUH-a organizirana strokovna ekskurzija v hudourniško zaledje Čerinščice in ogled kulturnega spomenika Franja. Pod strokovnim vodstvom Idrijskega muzeja je bil udeležencem predstavljen pomen Franje in njeno neprecenljivo sporočilo o humanosti in solidarnosti. Poleg tega pa je bil predstavljen tudi pravno-organizacijski okvir sanacije Franje po katastrofalni ujmi 2007, koncept celovite ureditve hudourniškega zaledja Čerinščice, na samem terenu pa so udeleženci na več lokacijah lahko tudi videli izvedene varovalne objekte. Sestanek je bil v vseh pogledih zelo uspešen, kar dokazuje odziv vseh udeležencev. S tovrstnim mednarodnim sodelovanjem lahko Slovenija ne samo pridobi ampak s svojimi izkušnjami in primeri dobrih praks tudi pomembno prispeva k ustreznejšim ravnanju ostalih držav Alpske konvencije. Prav to slednje pozitivno sporočilo, ki ga ureditev Franje in njenega hudourniškega zaledja nedvomno ima, so udeleženci, vidno impresionirani, ob koncu srečanja še posebej poudarili in izrazili svojo podporo in priznanje celotnemu projektu in Sloveniji.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE