Facebook
Twitter
YouTube

Vodje gasilskih intervencij so končali usposabljanje (15. 4. 2005)

Na vadišču Slovenske vojske na Počku je bila v nedeljo, 10. aprila, sklepna vaja ob koncu dvotedenskega usposabljanja vodij gasilskih intervencij ob velikih požarih v naravnem okolju.

Vajo sta si ogledala minister za obrambo Karl Erjavec in veleposlanica Francoske republike v Republiki Sloveniji gospa Dominique Gazuy. Po končani vaji sta nagovorila 17 udeležencev usposabljanja, ki prihajajo iz vrst tako poklicnih kot prostovoljnih gasilcev. Njun pozdrav je veljal tudi 50-tim gasilcem, ki so s 12-timi vozili sodelovali na vaji. Minister Karl Erjavec se je vsem sodelujočim v vaji zahvalil za vloženi trud, da je potekala brez zapletov.

Usposabljanje, ki je bilo prvo takšno v Sloveniji, so vodili trije gasilski inštruktorji iz gasilske šole v Valabreju v Franciji.

Na tem usposabljanju so se naši tečajniki, ki so bili iz vse države, predvsem pa iz obalno-kraškega območja, seznanili s pripravo na vodenje posredovanja ob velikih požarih v naravnem okolju in z vodenjem samega posredovanja. Prav tako so se usposobili za koordiniranje sil, ki prihajajo na pomoč iz lastne države ali iz sosednjih držav. Del usposabljanja je bil namenjen tudi usklajevanju delo več zrakoplovov in kako voditi posredovanje iz zrakoplova. Za visoke gasilske častnike, ki so bili na tem usposabljanju lahko rečemo, da so pripravljeni za vodenje posredovanj pri velikih požarih v naravnem okolju.

Izjemnega pomena za učinkovito gašenje velikih požarov v naravi je prav delo vodij intervencij. Od njihovega znanja in usposobljenosti je odvisno, koliko časa bo trajala akcija, koliko sil bo treba uporabiti in nenazadnje, kakšni bodo stroški.

Zakaj takšno usposabljanje? Čedalje pogostejša sušna obdobja, kot morda ena od posledic makro klimatskih sprememb, ki jih zaznavajo po celem svetu, so tudi za Slovenijo resno opozorilo. To opozorilo predstavlja od dva, v sušnih letih pa do tri tisoč in več požarov v naravi. Pogosto jih je nad 30 dnevno. Nekateri zajamejo tudi tisoč in več hektarov. Še posebej so zahtevni požari v visokogorju in predvsem na kraškem območju. Glede na dejstvo, da več kot 40 odstotkov naše države leži na kraškem območju, že tretje leto uresničujemo program Kras, s katerim želimo povečati skupno pripravljenost na posredovanje pri velikih požarih v naravi. Obsega organizacijske, pravne, tehnične, materialne, kadrovske in druge ukrepe. Uprava Republike Slovenije sodeluje z občinami zlasti v zahodnem delu države. Veliko je aktivnosti gasilske organizacije. Z nakupom srednjih helikopterjev so se povečale zmogljivosti Slovenske vojske tudi na področju zaščite in reševanja oziroma gašenja požarov v naravnem okolju.

Dejstvo je, da je bilo leto 2003 za Slovenijo na področju požarov v naravi zelo kritično. Bilo je zelo suho in hkrati tudi zelo vroče leto. Posledica tega je bilo veliko število gozdnih požarov, med katerimi je bil tudi največji do zdaj pri nas, ki je zajel površino približno 1150 hektarjev. Podobne težave so imele in imajo tudi druge evropske, predvsem sredozemske države.

Pri gašenju požarov pri nas se je izkazalo, da bi lahko pri organizaciji intervencij in tudi pri samem gašenju marsikaj naredili drugače in bolje.

Pri analizah teh problemov se je izkazalo, da ima vodenje pri gašenju gozdnih požarov zametke v klasični gasilski taktiki, vendar ima tudi posebnosti. Izkristaliziralo se je stališče, da je treba odgovore na te posebnosti iskati pri tistih, ki imajo največ takšnih izkušenj. Izkazalo se je, da imajo največ izkušenj pri posredovanjih v velikih gozdnih požarih v Franciji.

Zgodaj spomladi lani je Slovenija kot edina od takratnih kandidatk za vstop v Evropsko unijo dobila povabilo, naj sodeluje v evropski vaji na temo gašenja gozdnega požara v jugovzhodni Franciji (European Forrest Fire Exercise in Southern France). S francoskimi strokovnjaki so bili neuradni stiki vzpostavljeni na pripravljalnih sestankih za vajo, uradne stike pa je navezal namestnik generalnega direktorja URSZR Branko Dervodel, ki je na vaji zastopal Slovenijo. Navezal je stike z direktorjem gasilske šole iz Valabreja, ki je povedal, da je šola seveda pripravljena pomagati pri usposabljanju slovenskih gasilcev oziroma vodij intervencij, vendar je treba celoten postopek sprožiti na državni ravni oziroma navezati stike z ustreznimi ustanovami v Parizu.

Tako je 19. februarja letos v Francijo odpotovala skupna delegacija URSZR in Gasilske zveze Slovenije. Delegacija je francoskim gostiteljem predstavila naš sistem gašenja gozdnih požarov. Na podlagi tega sta delegaciji določili, na kateri ravni se bo 1. aprila začelo usposabljanje pri nas. Usposabljanje, ki so ga izpeljali tri francoski inštruktorji, je bilo sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del je trajal od 1. do 5. aprila v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, na vadišču Slovenske vojske Poček pri Postojni pa je od 6. do 10. aprila potekal praktični del usposabljanja, ki se je končal z zaključno vajo.

Naslednji dan, to je v ponedeljek, 11. aprila, je bila na vrsti analiza, na kateri so ugotovili, koliko zastavljenih ciljev so uresničili in kaj je ostalo nedorečeno. Inštruktorji iz Francije so 12. aprila izpeljali še delavnico, na kateri so predstavili izkušnje in sistem gašenja velikih gozdnih požarov v Franciji.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE