Facebook
Twitter
YouTube

Kdo še ni opravil dela pri načrtih ZiR na AC (1. 7. 2009)

V noči iz nedelje, 28. na ponedeljek, 29. junija, je na Razdrtem zagorel avtobus s tujimi registrskimi tablicami. V nekaterih slovenskih medijih, predvsem tiskanih, je v člankih o tem dogodku večkrat omenjena tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Nekateri novinarji niso, pri pisanju člankov ali komentarjev, čutili potrebe, da bi vprašali Upravo RS za zaščito in reševanje, kakšna je njena dejanska vloga pri tem in kdo je odgovoren za stvari, ki so se oziroma se niso dogajale po nesreče na Razdrtem. V nadaljevanju pojasnjujemo svojo vlogo pri tej in podobnih nesrečah:

»Vlada RS je na seji dne 7. 12. 2006 sprejela sklep o stanju priprav načrtov zaščite in reševanja ob množičnih nesrečah na avtocesti ter načrtov za nesreče v daljših avtocestnih predorih ter pripravljenost na te vrste nesreč. Sprejela je tudi načrt zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti za Zahodno Štajersko regijo ter naložila Upravi RS za zaščito in reševanje, da po tem vzorcu izdela regijske načrte zaščite in reševanja v sodelovanju z drugimi ministrstvi, nevladnimi organizacijami, javnimi zavodi oziroma službama, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči.
V načrtih zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti je množična nesreča na avtocesti takrat, kadar v njej umrle ali je težje telesno poškodovanih več kot 10 oseb. Množična nesreča na avtocesti je tudi, če je v nesreči udeleženo 1 ali več tovornih vozil, ki prevažajo nevarno snov in je ob nesreči prišlo do eksplozije ali uhajanja nevarne snovi v okolje, ki ima škodljive učinke na ljudi in širše okolje. Policija na mestu nesreče ugotovi, ali gre za množično nesrečo in o tem obvesti pristojni center za obveščanje, saj je podlaga za aktiviranje načrta.
Izpostave URSZR so začele oziroma so že izdelale regijske načrte po tem vzorcu. Načrte so skladno z uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, posredovale vsem pristojnim organizacijam, javnim zavodom oziroma službam v medsebojno usklajevanje. Izpostave so tako dosegle, da so načrti sprejemljivi za vse, ki sodelujejo pri intervencijah ob nesrečah na avtocestah.
Po ponovno pridobljenih podatkih iz izpostav URSZR (maj 2009), ki so pristojne za usklajevanje posameznih načrtov zaščite in reševanja, DARS, d.d., razen v Zahodno Štajerski regiji, še nima izdelanih obratnih načrtov zaščite in reševanja za posamezne odseke avtoceste oz. hitre ceste oz. jih še ni posredoval pristojnim izpostavam URSZR na usklajevanje. S temi načrti se določa tudi rešitve glede urejanja prometnega režima, ki so v pristojnosti upravljavca ob nesrečah. Te odgovornosti in pristojnosti ni mogoče nalagati gasilcem oziroma drugim reševalcem, ki posredujejo ob posameznih prometnih nesrečah.
Načela, ki se uporabljajo za ukrepanje ob množičnih prometnih nesrečah, veljajo tudi za ukrepanje ob drugih prometnih nesrečah. Pri tem velja še posebej poudariti, da za urejanje prometnega režima, preusmerjanje prometa na obvozne ceste, ustrezno prometno signalizacijo in druge ukrepe za usmerjanje prometa ni mogoče zadolžiti gasilcev in drugih reševalcev, temveč sta za te ukrepe vedno odgovorna upravljavec in policija.
Predvsem za manjše nesreče pa velja, da v njih javne reševalne službe posredujejo v okviru svojih rednih dejavnosti.« 

                                                                                                                                                             Uprava RS za zaščito in reševanje

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE