Facebook
Twitter
YouTube

Cilji vaje NEK 2008 so bili izpolnjeni (23. 10. 2008)

Vaja NEK 2008 je končana in je po prvih ocenah dosegla svoj namen in cilje. Udeleženci so na vaji pokazali visoko stopnjo usposobljenosti in zavzetosti. Analizo bo Štab CZ RS poslal v obravnavo Vladi RS in z njo seznanil javnost.

Med 20. in 22. oktobrom je v Krškem, Brežicah, Ljubljani ter v vseh ostalih krajih, kjer imajo sedež štabi civilne zaščite občin, ki so bile vključene v vajo, potekala državna štabno poveljniška Vaja NEK 2008.
Na vaji so sodelovali poveljnik in namestnik poveljnika ter ožji del štaba Civilne zaščite Republike Slovenije, Ministrstvo za obrambo – Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za promet, Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, poveljniki in namestniki poveljnika ter ožji del štaba civilne zaščite za Posavje, zahodne Štajerske in Dolenjske, Občine Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Bistrica ob Sotli in Kozje ter Nuklearna elektrarna Krško. Sodelovalo je 350 udeležencev.

Za Vajo NEK 2008 je bil pripravljen zelo malo verjeten scenarij nesreče v NEK, da bi preverili postopke aktiviranja in obveščanja pristojnih organov, služb ter javnosti, ki so določeni z načrti zaščite in reševanja, sodelovanje in usklajenost med različnimi državnimi, regijskimi, lokalnimi organi in NEK, postopke in načine spremljanja odločitev o izvajanju zaščitnih ukrepov in drugih dejavnosti ob jedrski nesreči ter sodelovanje med različnimi poklicnimi enotami za zaščito, reševanje in pomoč ter izvajalci, ki sodelujejo pri koordinaciji, vodenju in izvajanju vseh zaščitnih in reševalnih dejavnosti. Scenarij je zaradi številnih sočasnih odpovedi različnih sistemov predvidel vse stopnje nevarnosti – začetno, objektno in splošno. Uporaba popolnega simulatorja NEK, ki je namenjen usposabljanju obratovalnega osebja elektrarne, je omogočila simuliranje dogodkov v realnem času.

Vodstvo Vaje NEK 2008 ocenjuje, da so bili namen in cilji vaje izpolnjeni. Preverjena je bila usklajenost načrtov zaščite in reševanja na različnih ravneh ter organiziranost, pripravljenost, usposobljenost in usklajenost delovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč ob morebitni nesreči v NEK. Prvič se je v vaji preizkusil tudi poseben komunikacijski sistem MKSID (medresorski komunikacijski sistem ob izrednem dogodku), s katerim je bila poleg obstoječih povezav zagotovljena dodatna informacijsko-komunikacijska povezava med ključnimi akterji vodenja zaščite in reševanja ob jedrski nesreči.

Vodstvo vaje ugotavlja, da so sodelujoči tako med pripravami na vajo kot s svojim odzivom in delom med njo pokazali visoko stopnjo usposobljenosti, odgovornosti in zavzetosti. Končna analiza vaje, ki bo podlaga za morebitne izpopolnitve načrtov zaščite in reševanja ob jedrski nesreči na vseh ravneh organiziranja, bo izdelana na podlagi podrobnih poročil posameznih vadbencev in poročil opazovalcev, ki so vajo spremljali in ocenjevali.

Analiza bo po obravnavi na Štabu Civilne zaščite Republike Slovenije posredovana v obravnavo Vladi Republike Slovenije, z njo pa bo seznanjena tudi javnost.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE