Facebook
Twitter
YouTube

Izpostavljeno (RSS)

12. 12. 2018
PATRULJNI TEK 2019
Članice in člani sil za zaščito, reševanje in pomoč vljudno VABLJENI na 48. tradicionalno tekmovanje Slovenske vojske, Policije in Civilne zaščite v patruljnem teku na smučeh, ki bo v soboto 12. januarja 2019 ob 9.30 uri na Rudnem polju na Pokljuki.
11. 12. 2018
Obvestilo glede pristojnih mnenjedajalcev v gradbenih postopkih

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17) v 31. členu predpisuje, da investitor pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja pridobi mnenja pristojnih mnenjedajalcev, ki so opredeljeni v 15. točki prvega odstavka 3. člena in 112. členu Gradbenega zakona.
Uprava RS za zaščito in reševanje skladno z določbami Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10) ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-D, Uradni list RS, št. 83/12) ni več pristojna za izdajo mnenj v postopkih graditve objektov.
Glede na zgoraj navedeno Uprava RS za zaščito in reševanje ni več mnenjedajalec. V izogib nepotrebnemu pošiljanju vlog in dokumentacije prosimo, da to upoštevate.

Zahtevke za izdajo projektnih pogojev in mnenj z vidika upoštevanja obrambnih potreb na podlagi 28. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) morajo investitorji oziroma njihovi pooblaščenci nasloviti na:
Ministrstvo za obrambo
Direktorat za logistiko
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
Vojkova cesta 61
1000 Ljubljana

20. 11. 2018
32. številka revije Ujma
Izšla je letošnja številka revije Ujma, ki obravnava področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V celoti je objavljena na naši spletni strani.

Želimo vam prijetno branje!


17. 5. 2018
OSNUTEK - Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov požarne zaščite
Ponovno vas vabimo k oddaji pripomb in predlogov k spremenjenemu osnutku Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. S tem pravilnikom se določajo skupine vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, ki se morajo nadzorovati, obseg nadzora, zavezanci v postopku nadzora in evidenca zavezancev, pogoji, ki jih morata izpolnjevati izvajalec preizkusov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in tehnični preglednik, postopek za pridobitev, prenehanje in odvzem pooblastila za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, čezmejno opravljanje storitev in priznavanje kvalifikacij tujim državljanom na področju nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, postopek preizkusa vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter oblika, vsebina in postopek izdaje poročila o opravljenem preizkusu in potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite.

Pripombe in predloge nam lahko posredujete do petka, 15. 6. 2018, na naslov:
Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova cesta 61
1000 Ljubljana
gp.dgzr@urszr.si
30. 3. 2018
Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2018
Vlada Republike Slovenije je na 174. seji v četrtek, 29.03.2018, sprejela Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2018, ki je je pripravljen v skladu s cilji, usmeritvami in nalogami, določenimi v Resoluciji o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (Uradni list RS, št. 75/16). Upoštevani so načrtovani najpomembnejši programi in aktivnosti ministrstev ter vladnih služb in sprejeti proračun Republike Slovenije za leto 2018.
2. 2. 2018
Zakon o dopolnitvi Zakona o gasilstvu
Poklicni gasilci imajo kot javni uslužbenci na področju zaščite in reševanja, ki opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči, pravico do dodatka za stalnost.S predlagano dopolnitvijo Zakona o gasilstvu se dodatek za stalnost ureja primerljivo z ostalimi uniformiranimi poklici in hkrati izpolnjuje zavezo Vlade RS iz Stavkovnega sporazuma.
   

ČASOVNO OBDOBJE