Facebook
Twitter
YouTube

Izpostavljeno (RSS)

30.3.2018
Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2018
Vlada Republike Slovenije je na 174. seji v četrtek, 29.03.2018, sprejela Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2018, ki je je pripravljen v skladu s cilji, usmeritvami in nalogami, določenimi v Resoluciji o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (Uradni list RS, št. 75/16). Upoštevani so načrtovani najpomembnejši programi in aktivnosti ministrstev ter vladnih služb in sprejeti proračun Republike Slovenije za leto 2018.
2.2.2018
Zakon o dopolnitvi Zakona o gasilstvu
Poklicni gasilci imajo kot javni uslužbenci na področju zaščite in reševanja, ki opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči, pravico do dodatka za stalnost.S predlagano dopolnitvijo Zakona o gasilstvu se dodatek za stalnost ureja primerljivo z ostalimi uniformiranimi poklici in hkrati izpolnjuje zavezo Vlade RS iz Stavkovnega sporazuma.
   

ČASOVNO OBDOBJE