Facebook
Twitter
YouTube

Izpostavljeno (RSS)

17.9.2018
RAZPIS ZA NOVE INŠTRUKTORJE TEHNIČNE PODPORE V ICZR
V skladu s Pravilnikom o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS, št. 102/09 in 45/12) objavljamo razpis za nove inštruktorje tehnične podpore v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje.
21.8.2018
Usposabljanje za pridobitev poklica gasilec - RAZPIS 2019
V skladu s Programom usposabljanja za pridobitev poklica gasilec objavljamo razpis za izvedbo usposabljanja za pridobitev poklica gasilec v letu 2019.
16.8.2018
Letno poročilo Uprave RS za zaščito in reševanje za leto 2017
Letno poročilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za leto 2017 pregledno predstavlja njeno delovanje v preteklem letu. Celotno poročilo si lahko ogledate v prilogi.
17.5.2018
OSNUTEK - Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov požarne zaščite
Ponovno vas vabimo k oddaji pripomb in predlogov k spremenjenemu osnutku Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. S tem pravilnikom se določajo skupine vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, ki se morajo nadzorovati, obseg nadzora, zavezanci v postopku nadzora in evidenca zavezancev, pogoji, ki jih morata izpolnjevati izvajalec preizkusov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in tehnični preglednik, postopek za pridobitev, prenehanje in odvzem pooblastila za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, čezmejno opravljanje storitev in priznavanje kvalifikacij tujim državljanom na področju nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, postopek preizkusa vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter oblika, vsebina in postopek izdaje poročila o opravljenem preizkusu in potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite.

Pripombe in predloge nam lahko posredujete do petka, 15. 6. 2018, na naslov:
Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova cesta 61
1000 Ljubljana
gp.dgzr@urszr.si
30.3.2018
Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2018
Vlada Republike Slovenije je na 174. seji v četrtek, 29.03.2018, sprejela Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2018, ki je je pripravljen v skladu s cilji, usmeritvami in nalogami, določenimi v Resoluciji o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (Uradni list RS, št. 75/16). Upoštevani so načrtovani najpomembnejši programi in aktivnosti ministrstev ter vladnih služb in sprejeti proračun Republike Slovenije za leto 2018.
2.2.2018
Zakon o dopolnitvi Zakona o gasilstvu
Poklicni gasilci imajo kot javni uslužbenci na področju zaščite in reševanja, ki opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči, pravico do dodatka za stalnost.S predlagano dopolnitvijo Zakona o gasilstvu se dodatek za stalnost ureja primerljivo z ostalimi uniformiranimi poklici in hkrati izpolnjuje zavezo Vlade RS iz Stavkovnega sporazuma.
   

ČASOVNO OBDOBJE