Facebook
Twitter
YouTube

International Agreements in the Area of Protection against Natural and Other Disasters

Država Naslov sporazuma Podpisan Ratificiran Objavljen
Avstrija
Avstrija
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju pri preventivi in medsebojni pomoči pri katastrofah ali težkih nesrečah

Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Austria on cooperation in prevention and mutual assistance in the case of disasters or serious accidents
28. junij 1996 27. maj 1997 Uradni list RS, Mednarodne pogodbe 10/97
Avstrija
(Jedrski)
Avstrija
Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti in o vprašanjih skupnega interesa s področja jedrske varnosti in varstva pred sevanji

Agreement between the Government of the Republic of Austria and the Government of the Republic of Slovenia on the early exchange of information in the event of a radiological emergency and on questions of mutual interest in the field of nuclear safety and radiation protection
19. april 1996 1. oktober 1996 Uradni list RS, Mednarodne pogodbe 15/96
Bosna in HercegovinaBosna in Hercegovina Sporazum med Vlado republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Agreement between the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina and the government of the Republic of Slovenia on cooperation in the area of protection in case of natural and other disasters
30. september 2011 26. september 2012 Uradni list RS, Mednarodne pogodbe, št. 12/12
Češka
Češka
Memorandum o sodelovanju med Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Gasilsko-reševalno službo Češke republike

Memorandum of Understanding between the Administration of the Republic of Slovenia for Civil Protection and Disaster Relief and the Fire Rescue Service of the Czech Republic
24. april 2003 v Bratislavi ni potrebno
Črna gora
Črna gora
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Montenegro on cooperation in protection against natural and other disasters
28. januar 2010 22. september 2010 Uradni list RS, Mednarodne pogodbe, št. 16/10
Hrvaška
Hrvaška
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami

Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Croatia on cooperation in protection against natural and man-made disasters
22. september 1997 22. september 1999 Uradni list RS, Mednarodne pogodbe 82/99
Hrvaška
(Jedrski)
Hrvaška
Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti

Agreement between the Republic of Croatia and the Republic of Slovenia for the early exchange of information in the event of a radiological emergency
22. april 1998 10. marec 1999 Uradni list RS, Mednarodne pogodbe 6/99
Italija
Italija
Memorandum o soglasju med Svetom ministrov Italijanske republike - Oddelkom za civilno zaščito in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije - Upravo RS za zaščito in reševanje o sodelovanju na področju obvladovanja nesreč

Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Slovenia - Administration for Civil Protection and Disaster Relief and the Presidency of the Council of Ministers of the Italian Republic - Department of Civil Protection on Co-operation in the Field of Disaster Management
29. oktober 2013 ni potrebno
Italija - Furlanija-Julijska krajina
Italija
Protokol o čezmejnem sodelovanju med Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in Civilno zaščito Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine Republike Italije pri napovedovanju, preprečevanju in vzajemni pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč 18. januar 2006 ni potrebno
Italija (Jedrski)
Italija
Dogovor med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Inštitutom za varovanje okolja in raziskave Italijanske republike (ISPRA) o zgodnji izmenjavi informacij ob radiološkem izrednem dogodku in sodelovanju pri jedrski varnosti

Arrangement between the Nuclear Safety Administration (SNSA) of the Republic of Slovenia and the Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA) of the Republic of Italy for the early exchange of information in the event of a radiological emergency and co-operation in nuclear safety matters
24. maj 2010 2. september 2010 Uradni list RS, Mednarodne pogodbe 14/10
Madžarska
Madžarska
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami

Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Republic of Hungary on co-operation in the protection against natural and man-made disasters
22. marec 1995 20. junij 1995 Uradni list RS, Mednarodne pogodbe 11/95
Madžarska
(Jedrski)
Madžarska
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti

Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Slovenia for the early exchange of information in the event of a radiological emergency
11. julij 1995 26. januar 1996 Uradni list RS, Mednarodne pogodbe 2/96
Makedonija
Makedonija
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Makedonije o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Macedonia on cooperation in protection against natural and other disasters
14. oktober 2010 26. september 2012 Uradni list RS, Mednarodne pogodbe, št. 12/12
Nemčija
Nemčija
Skupna izjava o nameri po dvostranskem sodelovanju in vzajemni pomoči med Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Zveznim ministrstvom za notranje zadeve Zvezne Republike Nemčije, Oddelkom za krizno upravljanje

Joint Declaration of Intent on bilateral cooperation and mutual assistance between The Federal Ministry of the Interior of the Federal Republic of Germany and The Administration of the Republic of Slovenia for Civil Protection and Disaster Relief, Ministry of Defence of the Republic of Slovenia
18. oktober 2010 ni potrebno
Poljska
Poljska
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju pri preprečevanju naravnih in drugih nesreč

Memorandum of Understanding between the Administration for Civil Protection and Disaster Relief of the Republic of Slovenia and the Office of Civil Protection of the Republic of Poland on cooperation in protection against natural and man-made and the removal of their consequences. This agreement is under development
13. april 2005 21. junij 2005 Uradni list RS, Mednarodne pogodbe 11/2005
Ruska
federacija
Ruska federacija
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri preprečevanju naravnih in civilizacijskih nesreč ter odpravljanju njihovih posledic

Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Russian Federation on the prevention of natural and man-made disasters and the removal of their consequences
12. september 2002 27. marec 2003 Uradni list RS, Mednarodne pogodbe 8/03
Slovaška
Slovaška
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške Republike o sodelovanju in vzajemni pomoči pri naravnih in drugih nesrečah

Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Slovak Republic on cooperation in protection against natural and man-made disasters
27. september 1999 23. marec 2000 Uradni list RS, Mednarodne pogodbe 10/00
Srbija
Srbija
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Serbia on co-operation in protection against natural and other disasters
22. februar 2015 v postopku ratifikacije
Švedska
Švedska
Program sodelovanja med Upravo RS za zaščito in reševanje in Švedsko agencijo za zaščito in pripravljenost (MSB)

Programme of Cooperation between The Administration of the Republic of Slovenia for Civil Protection and Disaster Relief (ACPDR) and The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB)
27. maj 2009 ni potrebno


Večstranski sporazumi / regionalni sporazumi

Država Naslov sporazuma Podpisan Ratificiran Objavljen
Srednjeevropska pobuda - SEP

Avstrija, Hrvaška, Madžarska, Italija, Poljska, Slovaška, Slovenija

Central European Initiative - CEI
Sporazum o sodelovanju pri napovedovanju, preprečevanju in ublažitvi naravnih in tehnoloških katastrof med Vlado Republike Avstrije, Vlado Republike Hrvaške, Vlado Republike Madžarske, Vlado Republike Italije, Vlado Republike Poljske, Vlado Republike Slovenije

Agreement on Cooperation in the Forecasting, Prevention, and Mitigation of Natural and Technological Disasters Between the Governments of Austria, Croatia, Hungary, Italy, Poland, and Slovenia
18. julij 1992 na Dunaju 25. januar 1994 Uradni list RS, Mednarodne pogodbe 3/94
Albanija, Bosnia in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Makedonija, Grčija, Madžarska, Moldavija, Romunija, Slovenija, Turčija, Jugoslavija, IFRC Deklaracija o sodelovanju pri pripravljenosti in preventivi pred nesrečami v jugovzhodni Evropi

Declaration on Cooperation in Disaster Preparedness and Prevention in South Eastern Europe
5. junij 2002 v Bukarešti ni potrebno
Pobuda za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo - PPN JVE

Disaster Preparedness and Prevention Initiative for South Eastern Europe - DPPI SEE
Memorandum o soglasju za institucionalni okvir Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo

Memorandum of Understanding on the Institutional Framework of the Disaster Preparedness and Prevention Initiative for South Eastern Europe

Podpisnice: Albanija, Bolgarija, Hrvaška, Makedonija, Moldavija, Črna gora, Romunija, Slovenija (kasneje so podpisale še: BIH, Srbija, Turčija)
24. september 2007 v Zagrebu 15. januar 2009 Uradni list RS, Mednarodne pogodbe 1/09
  Memorandum o soglasju za institucionalni okvir Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo (2013)

Memorandum of Understanding on the Institutional Framework of the Disaster Preparedness and Prevention Initiative for South Eastern Europe (2013)

Podpisnice: Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Makedonija, Črna gora, Romunija, Slovenija, Srbija, Turčija
3. december 2013 v Sarajevu 24. december 2014 Uradni list RS, Mednarodne pogodbe, št. 1/15
Okvir sodelovanja držav alpskega loka Alpska konvencija

Alpine Convention
29. marec 1993 22. maj 1995 Uradni list RS, Mednarodne pogodbe št. 5/19
Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Nemčija, Madžarska, Moldavija, Slovaška, Slovenija, Ukrajina Konvencija o sodelovanju pri varstvu in trajnostni uporabi reke Donave (Konvencija o varstvu reke Donave)

Convention on the Protection and Sustainable Use of the Danube River (Danube River Protection Convention)
29. junij 1994 v Sofiji 22. maj 1998 Uradni list RS, Mednarodne pogodbe 12/98
Albanija, Alžirija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Ciper, Europska skupnost, Egipt, Francija, Grčija, Izrael, Italija, Libanon, Libija, Malta, Maroko, Monako, Slovenija, Španija, Sirija, Tunis, Turčija Konvencija o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem

Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution. (The Barcelona Convention) Barcelona. Protocol concerning cooperation in combating pollution of the Mediterranean Sea by oil and other harmful substances in cases of emergency (Available for download from United Nations Environment)
16. februar 1976 v Barceloni 12. februar 1978 začela veljati Uradni list RS, Mednarodne pogodbe, št. 26/02
  Spremembe Konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem

Amendments to the Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution
  25. oktober 2002  


Mednarodni sporazumi

Država Naslov sporazuma Podpisan Ratificiran Objavljen
International Atomic Energy Agency (IAEA) Konvencija o zgodnjem obveščanju o jedrski nesreči

Convention on the Early Notification of a Nuclear Accident
26. september 1986 na Dunaju,
nasledstvo
7. julij 1992
27. oktober 1986 UL SFRJ 15/89 tekst konvencije Uradni list RS, Mednarodne pogodbe 9/92 nasledstvo
International Atomic Energy Agency (IAEA) Konvencija o nudenju pomoči v primeru jedrske nesreče ali radiološke nevarnosti

Convention on Assisstance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency
26. september 1986 na Dunaju,
nasledstvo
7. julij 1992
26. februar 1987 UL SFRJ 4/91 tekst konvencije Uradni list RS, Mednarodne pogodbe 9/92 nasledstvoSporazumi v okviru Organizacije združenih narodov (OZN) - United Nations (UN)

Naslov sporazuma Sestavljen /
začetek veljave
Objavljen
Konvencija o čezmejnih učinkih industrijskih nesreč

Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents
17. marec 1992 Uradni list RS, Mednarodne pogodbe 27/01
Konvencija o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju

Convention on the Prohibition of the Developmnet, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction
13. januar 1993 Uradni list RS, 9/1997
Hjoški okvirni akcijski načrt za zmanjšanje nesreč za obdobje 2005-2015

Hyogo Framework for Action 2005-2015)
Sprejet na Svetovni konferenci o zmanjševanju tveganja nesreč na Japonskem (Kobe, prefektura Hyogo), od 18.-22. 1. 2005 Resolucija A / RES / 60/195 Generalne skupščine Združenih narodov, 2. 3. 2006
Sendajski okvirni akcijski načrt za zmanjšanje tveganj nesreč za obdobje 2015-2030

The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction: 2015-2030
Sprejet na Tretji svetovni konferenci o zmanjševanju tveganja nesreč, Sendai, Japonska, 18.3.2015 Resolucija GS OZN o Okvirnem dokumentu iz Sendaja o zmanjševanju tveganja nesreč 2015-2030, 3. 6. 2015
Resolucija Generalne skupščine ZN 46/182 (19. 12. 1991) o krepitvi usklajevanja humanitarne pomoči Združenih narodov ob nesrečah

A/RES/46/182 78th plenary meeting 19 December 1991 Strengthening of the coordination of humanitarian emergency assistance of the United Nations
19. december 1991 povezava
Resolucija 57/150 o krepitvi učinkovitosti in usklajenosti mednarodne pomoči v operacijah iskanja in reševanja v urbanih območjih

Resolution 57/150 Strengthening effectiveness and coordination of international urban search and rescue assistance
27. februar 2003 povezava
Mednarodne smernice za uporabo vojaških sredstev in sredstev civilne obrambe/zaščite pri mednarodni pomoči ob večjih nesrečah

Guidelines on the Use of Foreign Military and Civil Defence Assets in International Disaster Relief - Oslo Guidelines
Sprejete leta 1992, dopolnitev novembra 2006, revizija 11. novembra 2007 povezava
Smernice INSARAG za reševanje ob potresu v urbanem okolju

INSARAG Guidelines "Strengthening the Effectiveness and Coordination of International Urban Search and Rescue Assistance"
V veljavo stopijo leta 2002, dopolnitve 2006, 2008, 2011, 2012, 11. februarja 2015 (trenutno veljavne) povezava


Sporazumi, sprejeti v okviru Evropske unije - European Union (EU)

Naslov sporazuma Začetek veljave Objavljen
Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Republike Slovenije v Mehanizmu Skupnosti za krepitev sodelovanja na področju civilne zaščite

Memorandum of Understanding between the European Community and the Republic of Slovenia on Republic of Slovenia’s participation in the "Community mechanism to facilitate reinforced co-operation in civil protection assistance interventions"
1. januar 2003 Uradni list RS, Mednarodne pogodbe 5/03
Odločba sveta 2007/779/ES, Euratom o vzpostavitvi mehanizma Skupnosti na področju civilne zaščite (prenova)

Council decision of 8 November 2007 establishing a Community Civil Protection Mechanism (recast)
13. november 2007 Uradni list EU: OJ L 314, z dne 1. december 2007
Odločba sveta 2007/162/ES, Euratom o vzpostavitvi finančnega instrumenta za civilno zaščito

Council decision of 5 March 2007 establishing a Civil Protection Financial Instrument (2007/162/ES, Euratom)
1. januar 2007 Uradni list EU: OJ L 71, z dne 10. marec 2007

v slovenščini

v angleščini
Odločba Komisije z dne 8. avgusta 2007o določitvi pravil za izvajanje določb o prevozu iz Odločbe Komisije 2007/162/ES, Euratom o vzpostavitvi finančnega instrumenta za civilno zaščito

COMMISSION DECISION of 8 August 2007 laying down rules for the implementation of the provisions on transport in Council Decision 2007/162/EC, Euratom establishing a Civil Protection Financial Instrument
8. avgust 2007 Uradni list EU: I. 241/17, z dne 14. september 2007

v slovenščini

v angleščini
Sklep št. 1313/2013/eu Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

Decision no 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on a Union Civil Protection Mechanism
17. december 2013 Uradni list RS, št. 62/14

v slovenščini

v angleščini


Dokumenti sprejeti v okviru zveze Nato

Naslov sporazuma Sprejet
Okrepljeno sodelovanje na področju nudenja mednarodne pomoči

Enhanced Practical Cooperation in the Field of International Disaster Relief
19. maj 1998
Strateški koncept zveze NATO, ki so ga sprejeli vodje držav in vlad na zasedanju Severnoatlantskega sveta v Washingtonu 23. in 24. aprila 1999

The Alliance's Strategic Concept Approved by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Washington D.C. on 23rd and 24th April 1999
23. in 24. april 1999

povezava 1

povezava 2
Strateški koncept zveze NATO, ki so ga sprejeli vodje držav in vlad na zasedanju Severnoatlantskega sveta v Lizboni 19. in 20. novembra 2010

NATO Strategic Concept For the Defence and Security of The Members of the North Atlantic Treaty Organisation
19. in 20. november 2010
Memorandum o razumevanju o olajšanju vitalnega civilnega čezmejnega transporta

Facilitation of Vital Civil Cross Border Transport Memorandum of Understanding
3. avgust 2006
Izjava vodij držav in vlad, ki so jo sprejeli na zasedanju Severnoatlantskega sveta v Chicagu 20. maja 2012

Chicago Summit Declaration
20. maj 2012
Politične smernice za civilno krizno načrtovanje 2014-2017

2014-2017 Political guidance for Civil Emergency Planning
27. maj 2014
Ureditve za krizno upravljanje na področju civilno kriznega načrtovanja

Civil Emergency Planning Crisis Managment Arrangements
11. junij 2014
Izjava vodij držav in vlad, ki so jo sprejeli na zasedanju Severnoatlantskega sveta v Wallesu 5. septembra 2014

Walles Summit Declaration
5. september 2014